Previous Entry Share Next Entry
KUOLEVAISUUTTA EDELTÄVÄ ELÄMÄ
hennalaitinen

 

 

Haluan puhua teille tänään siitä paikasta ja ajasta, jossa me kaikki elimme ennen tänne tuloamme. Presidentti Joseph Fielding Smith kertoo Pelastuksen Oppeja kirjassaan seuraavasti: ”Sikäli kuin minä tiedän, myöhempien aikojen pyhät ovat ainoita ihmisiä maailmassa, joilla on selkeä, selvä oppi kysymyksistä: ”Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? ja Minne me olemme menossa? Uskon, että me olemme ainoita ihmisiä maailmassa, jotka uskovat ihmissuvun aikaisempaan olemassaoloon. Me elimme Jumalan kasvojen edessä hengessä, ennen kuin tulimme tänne. Me halusimme olla Hänen kaltaisiaan, me näimme Hänet, me olimme Hänen kasvojen edessään. Ei ole olemassa ainuttakaan sielua, joka ei olisi nähnyt sekä Isää että Poikaa, ja henkimaailmassa me olimme heidän kasvojensa edessä; mutta meidän oli välttämätöntä saada kokemuksia, joita ei voinut saada tuossa henkimaailmassa, ja niin meille suotiin etuoikeus tulla tänne alas maan päälle.”

 

Ajatus kuolevaisuutta edeltävästä elämästä ei ole vieras. Lähes kaikki alkuperäiskansojen uskonnot ympäri maailmaa opettavat, että lapsi tulee taivaasta maan päälle ja että ihmisen henki on ollut olemassa ikuisesti. Antiikin Kreikan suuret filosofit –Plato, Cicero, Seneca ja Sokrates- uskoivat kaikki kuolevaisuutta edeltävään elämään. Sokrates sanoikin sen olevan hänen lempiaiheensa.

 

Juutalaisessa perimätiedossa kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo esitetään tosiasiana. Apogryfisistä kirjoista sekä Qumranin, Nag Hammadin ja Kuolleen Meren Kääröistä löytyy yli 800 viittausta tähän aiempaan olemassaoloomme. Sitä opettivat kaikki varhaiset kirkkoisät ja teologit, Augustinus mukaan luettuna, kunnes vuonna 543 jKr. keisari Justianus kielsi opin opettamisen ja se julistettiin katolisen kirkon toimesta harhaopiksi.

 

Raamattu kuitenkin todistaa sivuillaan edeltävän olemassaolon todellisuudesta. Jeremian kirjan alussa Herra puhuu hänelle sanoen: ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.” Saarnaajan kirjasta löydämme seuraavat sanat: ”Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut.” (Saarn. 12:7) Vastaavia kohtia voisi luetella loputtomasti.

 

Millainen paikka tuo edeltävä olemassaolomme siis oli? Opin ja Liittojen Kirjassa luvussa 132 jakeessa 8 Herra sanoo: ”Katso, minun huoneeni on järjestyksen huone, sanoo Herra Jumala, eikä epäjärjestyksen huone.” Edeltävässä olemassaolossa vallitsi täydellinen järjestys. Tämä järjestys ilmeni mm. organisaatiossa, pappeudessa ja ohjeistuksessa. Presidentti John Taylor opetti, että pappeus on Jumalan hallintajärjestelmä ja siten täydellinen organisaatio- ja hallintamuoto.

 

Edeltävässä olemassaolossa meillä oli myös vapaa tahtomme, sillä se on iankaikkinen periaate, jonka varaan koko pelastussuunnitelma on rakennettu. Jotta vapaa tahto voi vallita, täytyy olla lakeja, vastakohtaisuutta, tieto hyvästä ja pahasta, ja mahdollisuus todella valita itse. Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa vallitsivat samat lait ja periaatteet kuin täälläkin. Voimme lukea tästä Opin ja Liittojen Kirjasta luvusta 132 jakeesta 11: ”Säädänkö minä teille mitään, sanoo Herra, muuten kuin lain kautta, niin kuin minä ja minun Isäni säädimme teille, ennen kuin maailma oli?” Siellä saimme myös tietoa hyvästä ja pahasta opetuksen ja rajallisten kokemuksien kautta. Helamanin kirjassa luvussa 14, jakeet 30-31 sanotaan: ”Sillä katso, te olette vapaita; te saatte toimia omasta puolestanne; sillä katso, Jumala on antanut teille tiedon, ja hän on tehnyt teidät vapaiksi. Hän on antanut teille kyvyn erottaa hyvän pahasta, ja hän on antanut teille kyvyn valita elämä tai kuolema.”

 

Vapaan tahdon seurauksena henget eivät olleet tasavertaisia edeltävässä olemassaolossa. Jotkut olivat siellä uskollisempia kuin toiset. Presidentti Brigham Young opettikin, että kuolevaisuutta edeltävässä elämässä vallitsi yhtä suuri vaihtelevuus ja eritasoisuus kuin täällä maan päälläkin. Edeltävä olemassaolomme ei myöskään ollut viattomuuden tila, vaan sielläkin oli mahdollista tehdä syntiä rikkomalla käskyjä, joskaan ei aivan samassa laajuudessa kuin täällä.

 

Kuolevaisuutta edeltävän elämän kirkkautta ja kauneutta kuvataan Opin ja Liittojen Kirjassa luvussa 137 jakeissa 1-4: ”Taivaat aukenivat meille, ja minä näin Jumalan selestisen valtakunnan ja sen kirkkauden. Näin sen portin ylimaallisen kauneuden, josta tuon valtakunnan perilliset käyvät ja joka oli kuin tulenliekkien kehä; ja myös Jumalan liekehtivän valtaistuimen, jolla istuivat Isä ja Poika. Näin tuon valtakunnan kauniit kadut, jotka näyttivät ikään kuin kullalla päällystetyiltä.” Profeettojen kuvailemien näkyjen perusteella tiedämme myös, että siellä on rakennuksia, puutarhoja, kirkkautta, väriloistoa ja erityistä rauhaa.

 

Kuinka kuolevaisuutta edeltävä olemassaolomme sitten vaikuttaa maanpäälliseen elämäämme?

 

Apostolien teoissa luvussa 17 jakeessa 26 sanotaan: ”Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat.” Se, milloin ja missä me synnymme, ei perustu sattumaan. Synnyinmaamme ja kasvuympäristömme perustuvat tarpeisiimme ja olosuhteisiimme. Jokin tietty asuinpaikka tai –aika voi olla myös siunauksena edeltävän olemassaolomme uskollisuuden vuoksi tai rangaistuksena kapinoimisemme tähden. Kuitenkin tiedämme, että monet vanhurskaat henkilöt (Aabraham, Mooses, jne.) syntyivät orjuudessa ja jumalattomien kansakuntien keskuudessa. Joka tapauksessa synnymme jokainen niihin olosuhteisiin, joita me kukin tarvitsemme saadaksemme tarvittavat kokemukset. Presidentti McKay opetti myös, että synnyinmaamme perustuu myös kiinnostukseen ja vetovoimaan samanhenkisiä ihmisiä kohtaan.

 

Presidentti Lee opetti, että yleensä tulemme tiettyihin perheisiin siunauksena tai rangaistuksena edeltävän olemassaolomme mukaan. Kuitenkin tämäkin päätös tehdään niin. että se perustuu siihen mikä on parasta yksilölle ja kyseiselle perheelle, ja mikä on parasta Jumalan työn eteenpäinviemiseksi.

 

Presidentti Joseph Fielding Smith opetti: ”Huolimatta tästä tosiasiasta, että muistomme aikaisemmasta otettiin pois, henkimaailmassa viettämämme elämän luonteella on paljonkin tekemistä mielenlaatumme, halujemme ja luonteemme kanssa täällä kuolevaisessa elämässä. Henki vaikuttaa ruumiiseen suuressa määrin, aivan samoin kuin ruumis haluineen ja himoineen vaikuttaa henkeen.”

 

Opin ja Liittojen Kirjassa luvussa 130 opetetaan: ”Jokainen älyn periaate, jonka me saavutamme tässä elämässä, nousee meidän kanssamme ylösnousemuksessa. Ja jos ihminen hankkii tässä elämässä ahkeroimisillaan ja kuuliaisuudellaan tietoa ja älyä enemmän kuin toinen, hän on niin paljon paremmassa asemassa tulevassa maailmassa.” Tämä periaate pätee myös puhuttaessa kuolevaisuutta edeltävästä elämästä. Vanhin Bruce R. McConkie opettikin, että sellaiset henkilöt kuten Mozart, Einstein ja Michelangelo olivat kehittäneet taitojaan jo ennen tänne tuloaan. Saman voi huomata myös selvästi monissa autistisissa lapsissa, jotka pystyvät uskomattomiin –suorastaam mahdottomiin- suorituksiin sairaudestaan ja nuoresta iästään huolimatta.

 

Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolomme on osa elämäämme ja vaikuttaa meihin varmasti enemmän kuin ymmärrämmekään. Tieto siitä, mistä me tulemme ja keitä me olemme voi vaikuttaa merkittävästi elämäämme ja motivaatioomme täällä.

 

Näistä asioista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.?

Log in

No account? Create an account